JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

นโยบายการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า
- กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
- การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า
- ทางร้าน ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากการสั่งซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้ี้
- จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า, จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า,จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
- ทางร้าน จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินจากวันดังกล่าว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
- ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะคืนสินค้า เช่น สินค้ามีปัญหา ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังร้าน โดยที่สินค้าจะต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ทางร้าน ได้จัดส่งไปให้ หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่ง ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี
- ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
- ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่ทางร้าน กำหนดเท่านั้น

นโยบายการรับประกันสินค้า
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับทางร้าน มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้
ทางร้าน มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของทางร้าน การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า

ติดต่อเรา
Tel: 0620630688 (โอ) Dtac
Line ID: ohbanpo
แฟนเพจ: www.facebook.com/ohphones